Friday, 6 November 2015

સાચો સાધુ કોને કહેવાય ?What is true monk?

 

 સાચો સાધુ કોને કહેવાય ?

સાધુ એ કે જો એને રોટલો મળે તો વહેચી ને ખાય,અને ન મળે તો ભગવાન નો આભાર મને કે આજે તે મને ઉપવાસ રૂપે તપ કરવાનો સોનેરી અવસર આપ્યો .એ સાધુ જે પરોપકાર કરવા સદાય ઉત્સુક હોય અને એ સાધુ  કે અભાવ ને કારણે જેનો સવભાવ માં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. એ સદાસર્વદા સંતોષ થી જીવતો હોય છે.    


 What is true monk?

If you are a monk if he shared, eat bread, and do not get me thank God that today a golden opportunity it gave me to do penance by fasting.A monk who always pleased to charity and due to the lack of a monk or a change in Nature does not have to be alive to the satisfaction of the times.


Thursday, 5 November 2015

लिंग दूषित हो ने के कारण Due to gender contaminated

लिंग दूषित हो ने के कारण

(1) बिना समय मैथुन करने से,अयोग्य मैथुन करने से ,बिलकुल मैथुन न कर ने से अधिक मैथुन कर ने से .

(2) व्यायाम न करने से दिन में सोने से चिकने पदार्थ अधिक  खा ने से और मदिरा अधिक पिने से लिंग दूषित होते है .

(3) मूत्र के वेग आये हुए पर मूत्रको रोककर पानी पिने से और मूत्र के वेग को रोककर स्त्री सेक्स करने से   

(4) अधिक व्यायाम करने से, ज्यादा धुप सेक ने से, मल के वेग को रोक ने से ,

(5) भारी शीतल फ़ूड अधिक सेवन कर ने से, किसी भी वस्तु के निचे आ जा ने  से, 

 Due to gender contaminated

(1)     With no time to fuck, you fuck unqualified,  
         do not fuck it all up by more than sex
(2)      Do not exercise in the day by eating more foods and wines   more smooth bedtime drink are contaminated by gender
(3)     The velocity at which urine came from the son stopped drinking water and urine, preventing the velocity of female sex

(4)   More exercise, more sunbathing, preventing the sewage from the velocity,

(5)  Heavy intake of soft food, any object come down from the,डॉक्टर को दो चीज़े पता नहीं तो पूरी तरीके के इलाज नहीं कर सकता Doctors do not know if the two things can not fully treat

जो डॉक्टर रोग को इमेजिन नहीं कर सकता है
और बुद्धि रूप   दीपक से रोगी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता
डॉक्टर ये  दो चीज़े पता नहीं तो पूरी तरीके के  इलाज  नहीं कर सकता   


The doctor could not imagine disease  
and as a lamp of wisdom can not enter into the patient's body 
Doctors do not know if these two things can not fully treat

इतने प्रकार के रोगी की चिकित्सा करनेसे वैध पाप अथार्त बदनामी प्राप्त होती है So many kinds of sin, namely slander legitimate patient receives medical Doing

इतने प्रकार के रोगी की चिकित्सा करनेसे वैध पाप अथार्त बदनामी प्राप्त होती है.


रोगी को अपने आप का भय न हो,जो निर्धन हो,रोगी की कोई सेवा करनेवाला न हो,जो अपने आप को डॉक्टर मान रहा हो जो कठोर सवभाव का हो जो निंदक हो,जो अत्यंत पापी हो. सवयं मरने की इच्छा रखता हो.
इतने प्रकार के रोगी की चिकित्सा करनेसे वैध पाप अथार्त बदनामी प्राप्त होती है.


  

So many kinds of sin, namely slander legitimate patient receives medical Doing 

The patient without fear of myself, the poor, the patient who is not a service, which you have to assume that the doctor who's hard Temperament be cynical,Which is extremely sinful. Be willing to die himself.So many kinds of sin, namely slander legitimate patient receives medical Doing .
 

 

किन देशो में रोग अधिक होते है ?In which countries are more disease

किन देशो में रोग अधिक होते है  ?

जिश देश में पेड़ और जल अधिक होते है वायु और धुप कम लगती है , इस देशो में रोग अधिक होते है जिश देश में यह दो बातें सामान्य हो उस देश को साधारन देश कहे तें है   

In which countries are more disease

There are more trees and water in the country air and the sun seems less land unique country is called Ten in the countries The disease are more common in the country, the two things that the country's Ten called Simple countryकिन देशो में रोग ज्यादा होते है ?In which countries are more disease?

 किन देशो में रोग ज्यादा होते है ?

जिन देशो में जल और पेड़ थोड़े होते है,
वायु बड़े जोर से चलता है धुप अधिक पड़ती है
 ऐसे देश में रोग कम होता है 

In which countries are more disease?

In countries where there is little water and the trees, the air has to be more loud moves sun is low in a country disease

 


CHOOSING OF RESPONSIVE WEB DESIGNSCHOOSING OF RESPONSIVE WEB DESIGNS
Over the few decades the companies have developed a view of providing the optimal usage of surfing the sites to their users so that is the reason every website is becoming user- friendly so that more and more visitors can log on and can get the full information and even they have developed the websites in such a way that they can be scrolled through your Smartphone’s and the tablets to get optimum information instead of opening the desktop every now and then which means wastage of time and energy consumption is also more. The users surf their social networking sites, e-mails. To check out on some important information regarding weather forecast,news,watching videos or downloading of images and many more things which the visitors frequently are using these mobile sites for so that’s why everyone of us wants to have the simpler view both on our mobiles as well as our desktops.

  1.                                           web designing

WHY TO CHOOSE IT?  
The question almost arises why to go for it? It being a flexible source and even the foundation is quite firm as more of the users in this decade is almost using the mobile view instead of the desktop view and  on the whole it is seen that the traffic generated on the website is usually from the smartphones or the tablets and it’s quite less from the desktop sites versions which means that to make it more workable and useful the developers need to work hard on it so that an easy access platform is created and there is a dynamic viewing of the content matter.
MASSIVE GROWTH
The current market researches show that the mobile market usage has grown up drastically and there is almost a growth of some twenty five percent in this area. The internet usage on mobile overtook the desktop usage during this century so this the need of an hour to provide the clients with the best online experiences for the services we are offering them to get utmost out of it and there should be no breakage in the information and the developers should keep in mind that the visitors should not face any difficulty at all while searching and they should not even miss out on any details.